0163956Korean in Electronic Media
ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คำศัพท์และลักษณะทางภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ


Types and forms of electronic media; Korean vocabulary and language characteristics appearing in different types of electronic media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54