0163952Korean for Hotel Service
ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรมและการบริการลูกค้า


Practice of vocabularies, expressions and texts used in hotel service, and expressions concerned with customer service.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54