0163951Korean for Tourism
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงธุรกิจท่องเที่ยว ศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว


Practice of vocabularies, expressions and texts used in tourism business; vocabularies concerned with Thai art, culture and traditions including tourist attractions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54