0163939The Creation of Korean Literature for Children
การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสำหรับเด็ก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน การวางโครงเรื่อง การสร้างแนวคิด บุคลิกลักษณะตัวละคร ฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเล่าเรื่องและการดำเนินเรื่อง ตลอดจนศิลปะการใช้ภาษา


Basic knowledge about literature for children and adolescents; building motivation in writing; framing a plot, concepts, specific characteristics of characters; scenes and atmosphere; narration techniques; art of language use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55