0163933Overseas Experience
ประสบการณ์ในต่างแดน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือ เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างน้อย 200 ชั่วโมง


Experience training in an oversea university, or study Korean language, culture, tradition, history and people of the visited country in language institution in South Korea at least 200 hours
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54