0163931Senior Project in Korean Language and Culture
โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการวิเคราะห์ การคิดค้น การสร้าง การพัฒนา การประเมิน และสรุปโครงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ตลอดจนความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีรวมถึงการนำเสนอโครงงานต่อสาธารณะ


Practice of analysis, invention, production, development, evaluation, and conclusion of projects related to Korean language and culture as well as language and culture performance improvement including project presentation to the public
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54