0163905Eastern Languages and Literatures
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาและวรรณคดีต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะถิ่นด้านภาษาและ วรรณคดี ที่มีสัมพันธ์ภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ


Various languages and literature in East Asian countries; common characteristics and specific regional characteristics of significant languages and literature;
relationships between language as well as literature and economy, politics, government, society and culture of each country
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55