0163199Internship
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในองค์กรต่างๆ การนำเสนอประสบการณ์การทำงานหรือ ศึกษาภาษาเกาหลี ในสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง


Internship in various organizations. Presentation of experiences in internship or study Korean language in language institution in South Korea at least 200 hours
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54