0163192Korean popular culture
วัฒนธรรมเกาหลีสมัยนิยม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลีหรือ “ฮันรยู” ความหลากหลายของรูปแบบการใช้ภาษาแบบใหม่ ลักษณะเฉพาะทางด้านความคิดค่านิยมของคนในสังคมเกาหลีซึ่งแสดงออกผ่านหลากหลายสื่อ อาทิ ภาพยนตร์ ละคร เพลง ศิลปิน


Knowledge and understanding of contemporary Korean popular culture known as Hallyu or Korean Wave ; diversity of new language use ;
unique characteristics of ideas and values expressed through films, dramas, K-pop music, and artists
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55