0163191The Creation of Korean Literature for Children
การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสำหรับเด็ก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กในภาษาเกาหลี การวางโครงเรื่อง การสร้างแนวคิด บุคลิกลักษณะตัวละคร ฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเล่าเรื่องและดำเนินเรื่อง ตลอดจนศิลปะการใช้ภาษา


Fundamental knowledge on Korean literature for children ; plot and concept formation ; characters and characterizations ; settings and atmosphere ; narrating techniques and arts of language use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55