0163188Korean International Business Strategy and Management
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้า การจัดการของบริษัทข้ามชาติเกาหลีในไทย และกลยุทธ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ


Fundamental knowledge about international business management, export and import, management of Korean multinational companies in Thailand and international business strategy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54