0163186Professional Ethics
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพด้านภาษา และวัฒนธรรมทฤษฎี ปรัชญาและขอบข่ายของจรรยาบรรณวิชาชีพด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อชี้แนะและยึดมั่นในการเป็นนักภาษาและวัฒนธรรมมืออาชีพ


Fundamental concept, definition, and significance of ethics in language theory, philosophy, and scope of ethics in language; including practical principles for becoming a professional in the field of language and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55