0163185Literary Translation
การแปลวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกแปลงานทางด้านวรรณกรรมประเภทต่างๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น เรื่องสั้น ข้อความที่ตัดทอนมาจากนวนิยาย บทภาพยนตร์ บทเพลง และบทกวีนิพนธ์


Practice in translation of prose and poetry various forms and sources, from English into Thai, and vice versa
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54