0163178Korean Business Writing
การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนและข้อความที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ การฝึกเขียนข้อความโฆษณาและบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ฝึกเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานการประชุม บันทึกข้อความ เทเล็กซ์และโทรเลข เป็นต้น


Vocabulary and expressions used in business communications; practice in writing passage, advertisements, articles relation to business, business letters and using
business communication of various means, including meeting minutes, memorandums, telex and telegram
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55