0163155Korean for Advertisement and Public Relation
ภาษาเกาหลีเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ กลยุทธ์และการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ การออกแบบ และการเขียนแผ่นพับ ใบปลิวและป้ายโฆษณา สำนวนและรูปแบบภาษาเกาหลีในงานประชาสัมพันธ์


Principles, strategies and technologies in public relations; designing and writing of brochures, leaflets and posters; Korean expressions and patterns used in public relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55