0163153Korean for Tour Guide
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเป็นมัคคุเทศก์ ความรู้เกี่ยวกับพิธีการการเข้าออกเมือง ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์


Principles for tour guide; knowledge about immigration; art of speaking for tour guide
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54