0163143Fundamental Knowledge about Korea
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในเรื่องของประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการปกครอง บทบาทของประเทศเกาหลีในโลกปัจจุบัน


Fundamental knowledge about Korean history, society, economy, culture and politics; its roles in the present world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54