0163141Media and Innovation for Korean Language Teaching as a Foreign Language
สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ การสร้าง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับผู้เรียน


Principles, concepts, and theories of design, construction, development, and evaluation of the effectiveness of computer technology and programs for instructional management in Korean;
construction of instructional media and innovation appropriate for learners in Korean
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55