0163130Senior Project in Korean Language and Culture
โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ การคิดค้น การสร้าง การพัฒนา การประเมิน และสรุปโครงงาน ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ตลอดจนความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงการนำเสนอโครงงานต่อสาธารณะ


Analysis, invention, production, development, evaluation, and conclusion of projects related to Korean language and culture as well as language and culture performance improvement including project presentation to the public
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55