0163129Research in Korean Language and Literature
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อ วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน วิธีการในการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลและการสรุปผลการวิจัยการศึกษางานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อฝึกอภิปรายผล และประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัย


Topics, objectives, hypotheses and methods of research consisting of sampling and selection of study group, data collection and analysis, reporting and summaries of research results; study of language-and culture-related research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55