0162417Translation of Chinese Literary Works
การแปลวรรณกรรมจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของวรรณกรรม มโนทัศน์เกี่ยวกับวัจนลีลากับสถานการณ์การใช้ภาษา การใช้คำที่เหมาะกับบทสนทนา การฝึกการแปลศัพท์ สำนวนในวรรณกรรมประเภทต่างๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย


Fundamental knowledge of litrary components; concepts about linguistic styles and situation; use of words in appropriate context; practice of translation of words, idiomatic expressions in various kinds of literary works from Chinese to Thai
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55