0162414Chinese Usage in Industrial Factory
การใช้ภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้คำศัพท์ สำนวน และถ้อยคำในโรงงาน อุตสาหกรรม


Fundamental knowledge of industrial business; usage of vocabularies, idioms and expressions in industrial factory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54