0162410Chinese Writing in Business
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ อาทิ การเขียนย่อความ การจดบันทึก จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ และอีเมล์ การฝึกเขียนประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Chinese business writing such as summarizing, note taking, business correspondence and e-mails; practice in other related writing genres
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54