0162410Chinese Writing for Business
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ อาทิ การเขียนย่อความ การจดบันทึก จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ และอีเมล์ การฝึกเขียนประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Chinese business writing such as short notes, note taking, business correspondence and e-mails; practice in other related writing genres
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54