0162408Chinese Speaking on Special Occasions
การพูดภาษาจีนในโอกาสพิเศษต่างๆ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพูดในโอกาสพิเศษ อาทิ การพูดแนะนำตนเอง การพูดแนะนำองค์กร การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การกล่าวลา การกล่าวคำอวยพรในโอกาสต่างๆ เป็นต้น


Principles of speaking on special occasions such as self-introduction, organization introduction, welcoming speech, farewell speech and words of blessing on various occasions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55