0162406Reading of Chinese Newspaper
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของหนังสือพิมพ์จีน คำศัพท์ สำนวนและลักษณะของภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ การอ่านตีความ การวิจารณ์คอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์


Types and genres of Chinese newspapers; vocabularies, idioms, expressions and characteristics of Chinese in newspapers; interpretative reading; reviews on various columns in newspapers
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet