0162402Chinese for International Trade
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการนำเข้าและการส่งออกสินค้า คำศัพท์ สำนวนและถ้อยคำที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ


Fundamental knowledge of international trade; documents and forms used in imports and exports; vocabularies, idioms and expressions used in international trade
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54