0162401Internship
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในองค์กรต่างๆ การรายงานประสบการณ์การฝึกงานในประเทศและในต่างประเทศ หรือการค้นคว้าวิจัย หรือการศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมในต่างประเทศและการนำเสนอในรูปของสารนิพนธ์


Internship in various organizations, report on overseas and domestic internship experience or research or additional study in Chinese abroad; internship dissertation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet