0162401Internship in a Foreign Country
การฝึกงานในต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ หรือการค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศ การรายงานประสบการณ์การฝึกงาน และการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยในรูปของสารนิพนธ์


Internship in various organizations, or research abroad; report on internship experience and internship dissertation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54