0162401Internship in a Foreign Country
การฝึกงานในต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ หรือการค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศ การรายงานประสบการณ์การฝึกงาน และการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยในรูปของสารนิพนธ์


Internship in various organizations, or research abroad; report on internship experience and internship dissertation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet