0162320Thai – Chinese Translation
การแปลไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหาการแปลศัพท์ สำนวน โวหาร ลีลาภาษาไทยเป็นภาษาจีน การแปลข้อความ และข้อเขียนประเภทต่างๆ


Problems in translation of vocabulary, idiom, expression and style from Thai to Chinese. Practice of translation in different texts and writings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54