0162316Knowledge on China
ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางสังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในโลกปัจจุบัน


Evolution of Chinese society, politics, governance and economy; Chinese social and cultural change from the past to present; China's roles in the present world
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet