0162316Knowledge on China
ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางสังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในโลกปัจจุบัน


Evolution of Chinese society, politics, governance and economy; Chinese social and cultural change from the past to present; China's roles in the present world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54