0162315Art of Chinese Calligraphy
ศิลปะการเขียนอักษรจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของตัวอักษรจีน ความงามของการเขียนอักษรจีน รูปแบบการเขียนอักษรจีนลักษณะต่างๆ การฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กัน


The composite of Chinese characters; the aesthetics of Chinese calligraphy; Chinese characters in different styles; practice in Chinese calligraphy with brush
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54