0162314Reading of Modern Chinese Literature
การอ่านวรรณกรรมจีนสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านเรื่องสั้น นิยาย หรือละครจีนในยุคปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจสภาพสังคม และแนวความคิดชาวจีน การฝึกอ่านบทคัดสรรของวรรณกรรมจีนปัจจุบันแต่ละประเภท


Reading of contemporary literature i.e. short stories, novels or plays in order to understand Chinese society and thoughts; reading practice of selected pieces of modern Chinese literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55