0162313Foundation of Chinese Literature
พื้นฐานทางวรรณคดีจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณคดีจีน ลักษณะวรรณคดีจีนในแต่ละยุค บทคัดเลือกวรรณคดีจีนที่สำคัญ


Types of Chinese literature; characteristics of Chinese literature in different periods; excerpts of the masterpiece of Chinese literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54