0162311Language and Cross-cultural Communication between Thai and Chinese
ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ มารยาทการสื่อสารแบบสากล มารยาทแบบจีน และมารยาทแบบไทย


Principles of and skills in cross-cultural communications; use of language in various cross-cultural communication contexts; universal etiquettes in communication; Chinese and Thai etiquettes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54