0162307Chinese for Advertisement and Public Relation
ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์แผ่นพับ ใบปลิวและป้ายโฆษณา สำนวน ถ้อยคำและรูปแบบภาษาจีนในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์


Fundamental knowledge of advertisement and public relations; creation of brochures, leaflets and posters; Chinese idioms, expressions and Chinese usage in advertisements and public relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54