0162301Analytical and Critical Listening in Chinese
การฟังภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการฟังข้อความระดับอนุเฉท บทสนทนา เรื่องเล่า และการบรรยาย เพื่อจับประเด็น จับความคิดหลักและรายละเอียด การตีความเจตนาและทัศนคติของผู้พูด การสรุปความและประเมินค่าข้อความที่ฟังและการถ่ายทอดด้วยการพูดและการเขียน


Listening practice for topic, main idea and detail of a paragraph, dialogue, tale and lecture; interpretation of the speaker's intention and attitude; summarizing and evaluation of the speech and expressing in the form of spoken or written message
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54