0162202Analytical and Critical Reading in Chinese
การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกอ่านจับประเด็น และจับใจความสำคัญของอนุเฉทหรือบทความ การวิเคราะห์วิธีเชื่อมโยงความ การตีความเจตนาและทัศนคติของผู้เขียน การสรุปความและประเมินค่าข้อความที่อ่าน และการถ่ายทอดด้วยการพูดและการเขียน


Reading practice for topic and main idea of a paragraph and passages; analysis of cohesion; interpretation of the author's intention and attitude; summarizing and evaluation of reading passages and expressing in the form of spoken or written message
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55