0205102Introduction to Computer 2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54