0205102Introduction to Computer 2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ตเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet