0161839S.E.A. Write Award Literary Works
วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติของรางวัลซีไรต์ ลักษณะสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และวรรณศิลป์ บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของไทยฉบับคัดสรร


History of S.E.A. Award; characteristics of literary creation in terms of forms, contents, language, and literary language; roles and values of S.E.A. Write Award literary works; analysis and criticism of selected Thai S.E.A. Write Award literary works
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet