0161831Thai Language for Tourism and Hospitality
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ การใช้คำศัพท์ ถ้อยคำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย การศึกษาดูงานสถานประกอบการการท่องเที่ยว


Fundamental knowledge of tourism, hospitality, and service business; ethics of service providers; usage of vocabulary and utterances for tourism entrepreneurs; knowledge of important Thai tourist attractions; study trip to tourism establishments
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet