0161827Tai Dialects
ภาษาไทถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย และความสำคัญของภาษาถิ่น ลักษณะภาษาตระกูลไท ภาษาไทถิ่น ภาษาไทถิ่นในประเทศไทย การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทถิ่นต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทถิ่น


Definitions and significance of dialect; characteristics of Tai languages; Tai dialects; Tai dialects in Thailand; comparative analysis of dialects’ features; research related to Tai dialects
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet