0161819Evolution of Thai Language
วิวัฒนาการของภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง ศัพท์ ไวยากรณ์ และความหมาย ความเป็นมาของภาษาไทย วิวัฒนาการของอักษรไทยและการใช้ภาษาไทย


Historical and comparative linguistics and language changes; language changes in terms of sounds, vocabulary, grammar, and meaning; Thai language history; evolution of Thai scripts and Thai language usage
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet