0161809Critical Reading
การอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านวิเคราะห์และตีความ การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการนำเสนอของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึกตีความวรรณกรรม วิจารณ์ความหมาย น้ำเสียง ท่าที และความมุ่งหมายของผู้แต่งฝึกเขียนแนะนำหนังสือ
และเขียนบทความวิจารณ์วรรณกรรม

Principles of analytical reading and interpretation; practicing in reading for understanding literary elements; analyzing patterns, contents, language, and presentation techniques of different literary genres; practicing in literary interpretation
and criticism of meaning, tone of voice, attitude, and purposes of the authors; practicing in writing book review and literary criticism
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet