0161808Thailand Studies
ประเทศไทยศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ


Fundamental knowledge on Thailand: geography, tradition, culture, ways of life, livelihood, politics, government, society, and economy
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet