0161803Reading and Writing Skills
ทักษะการอ่านและการเขียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการอ่านและการเขียนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่านคำและข้อความ สั้น ๆ การเขียนคำและการแต่งประโยคที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


Fundamental reading and writing skills for communication; reading words and short messages; writing words and composing sentences relevant to various daily life situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54