0161763Myths and Rituals
ตำนานและพิธีกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและการจำแนกประเภทตำนานและพิธีกรรม วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้นในการศึกษาตำนานและพิธีกรรม บทบาทของตำนานและพิธีกรรม การประยุกต์ใช้ตำนานและพิธีกรรมในบริบทการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมปัจจุบัน


Definitions and classification of myths and rituals; research methodologies and fundamental theories in studying myths and rituals; applying myths and rituals in tourism and creative economy contexts in modern society
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet