0161758Seminar in Novels and Short Stories
สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสัมมนาเกี่ยวกับนวนิยายและเรื่องสั้นและงานวิจัยนวนิยายและเรื่องสั้นไทยตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน


Seminar in novels and short stories; research on Thai novels and short stories according to learners’ interest
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54