0161755Isan in Thai Literary Works
อีสานในวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาคอีสาน คนอีสาน และวัฒนธรรมอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย อัตลักษณ์ ภาพแทน และกลวิธีการนำเสนอความเป็นอีสานในวรรณกรรมไทย


Isan region, Isan people, and Isan culture appearing in Thai literary works; identity, representation, and presentation techniques of the Isanness in Thai literary works
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet