0161753Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย ลักษณะการรับอิทธิพล และผลกระทบที่มีต่อวรรณกรรมไทย การศึกษาวรรณกรรมไทยเรื่องสำคัญที่รับอิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศ


Western and Eastern literary works related to Thai literary works; their influences and impacts on Thai literary works; studies of major Thai literary works influenced by foreign literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54